Press "Enter" to skip to content

ועדת ערר תל השומר

באיזו מסגרת ניתן להגיש ערעור על החלטות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) פוסל מדי שנה את רישיון הנהיגה של נהגים רבים, מטעמים נפשיים או פיזיולוגיים. החלטותיו של המכון מסתמכות על מסמכים רפואיים וכן בדיקה רפואית של מומחה מטעמם, שנועדו לבסס את הקביעה כי אדם מסוים כשיר או אינו כשיר לנהיגה בכביש. על החלטותיו של המכון הרפואי ניתן כמובן לערער במידה ואינכם סבורים שהן משקפות את המציאות כראוי. את הערעור מגישים אל ועדת ערר תל השומר היושבת בבית החולים שיבא, והיא האחראית לפקח על פעילותו של המכון הרפואי.

מהן סמכויותיה של ועדת ערר תל השומר?

ועדת הערר מתפקדת בתור ישות הבקרה על כלל המלצות המכון הרפואי. בסמכותה לשנות כל החלטה המתקבלת על ידו, ואף לבטל החלטה כליל במקרים מסוימים. כל מי שסבור כי החלטת המכון הרפואי פוגעת בו ואיננה תואמת את מצבו הבריאותי או הנפשי בצורה מהימנה, יכול לערער על ההחלטה בתוך 30 ימים ממועד קבלת האבחנה על ידי רשות הרישוי. הערעור שהוגש ייבחן על ידי ועדת ערר תל השומר, ובמידת הצורך, יקבל הפונה עדכון על שינוי או ביטול החלטת המכון.

מהי הפרוצדורה הכרוכה בהגשת ערעור לוועדת הערר?

לצורך הגשה של ערעור אל ועדת ערר תל השומר יש לפנות ראשית כל אל משרד הרישוי. במסגרת זאת, יהיה על הפונה להגיש את כלל המסמכים הרלוונטיים התומכים בעמדתו וכן פירוט של הערר עצמו. את המסמכים ניתן לשלוח אך ורק באמצעות דואר ישראל, לכתובת ועדת הערר המצויה באינטרנט. יצוין כי הגשת ערעור כרוכה בתשלום דמי אגרה, אותם ניתן לשלם בבנק הדואר באמצעות שובר או באופן מקוון באינטרנט.