Press "Enter" to skip to content

סמכויותיו של המכון הרפואי

מה הקשר בין בטיחות בדרכים ורפואה? ובכן, יש קשר הדוק וחשוב מאין כמותו: רשאי לנהוג ברכב רק מי שכשיר בריאותית לכך. ומי ייקבע את כשירותו הרפואית של אדם לנהוג ברכב? בשביל זה הוקם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, המכונה בקיצור: מרב״ד. המכון הרפואי הוקם מכח צו של שר הבריאות משנת 1980, על פי סמכותו בהתאם לתקנות התעבורה, ותפקידו לשמש כמעין ״זרוע רפואית״ של משרד הרישוי. במה דברים אמורים? בכל מקום שבו מתעורר ספק לגבי כשירותו הרפואית של אדם לנהוג בבטחה ברכב מנועי, מופנה אותו אדם לבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, על מנת שזה יקבע האם, ובאלו תנאים, כשיר אותו אדם להחזיק רישיון נהיגה.

מהן סמכויותיו של המכון הרפואי?

סמכויותיו של המכון הרפואי הן לבדוק את המופנים אליו, ולתת למשרד הרישוי המלצות לגבי אותו אדם, לאחר שנבדק. אותן המלצות אינן מוגדרות כהמלצות מחייבות, אולם משרד הרישוי נוהג לאמצן בדרך כלל. ההמלצות יכולות לנוע מהמלצה למתן רישיון נהיגה ללא שום הגבלות, ועד לפסילת אדם מהחזיק רישיון נהיגה, לצמיתות!

באלו מקרים מופנה אדם לבדיקות במכון הרפואי?

משרד הרישוי עשוי לשלוח לבדיקות כל אדם אשר לגביו התעורר ספק ביחס לכשירותו הרפואית לנהוג ברכב. בין אם הסיבה לכך הינה מחלה כרונית, נטילת תרופות, פגם בראיה או בשמיעה, התמכרות לאלכוהול או חומרים אסורים, וכן מי שהורשע בעבירות תנועה רבות, ונחשב ״עבריין תנועה מועד״. ההפניה לבדיקות יכולה לבוא גם ביוזמת בית המשפט או המשטרה, המדווחים למשרד הרישוי על מעורבותו של נהג בתאונה או בעבירת תנועה חמורה. המכון הרפואי בודק גם אנשים אשר יש להם מוגבלות פיזית המצריכה התאמות מיוחדות ברכב, והוא נותן המלצות מתאימות בנדון.