Press "Enter" to skip to content

פירוש חלומות לפי הקבלה


סמלים

פירוש חלומות לפי קבלה מייחס חשיבות רבה לכל הסמלים המופיעים בחלומו של האדם. סמלים אלה, המופיעים הן בחלומות נבואיים והן בסיוטים, אינם כפשוטם והקבלה מלמדת את פירושו של כל סמל, בהתאם למצבו האישי של האדם והסיטואציה הספציפית בה הוא נקלע בחיים. משמעות הדבר, שמטרתם של הסמלים אומנם לסמל לנו על דבר זה או אחר, אך נדרשת מקצועיות רבה כדי לפרש אותם נכון. זוכרים את הפתגם: "מה שטוב לפלוני רע לאלמוני". הוא נכון כפליים, כשמדברים על פירוש חלומות לפי קבלה.


מעשים

על מנת לבצע פירוש חלומות לפי קבלה, אפשר להתייחס למעשה שהחולם ראה בחלום. כך למשל, בריחה מבית כלא תסמל הצלחה כלכלית, למרות שפירוש חלומות רגיל מפרש את המעשה בכך שהאדם מוכן לברוח מצרה כל שהיא, גם אם יצטרך לשלם על כך ביוקר. אונס מסמל איבוד אנרגיה והעובדה שהאדם מניח לאחרים להשפיע על חייו. הדלקת מדורה רומזת על סכנה האורבת לאדם. כניסה למרחץ מסמלת לאדם שהוא ינצל מאנשים רעים. קריאת שמע תשרה על החולם שכינה.


יסודות 

ארבעת יסודות הטבע: מים, אדמה, אש ורוח, גם הם מקבלים ביטוי מובהק בחלומות לפי קבלה. מים מסמלים טיהור והתחדשות או לחלופין אובדן שליטה וכאוס. תלוי בנסיבות הספציפיות של החלום. אם האדם החולם רואה את עצמו חופר באדמה או סוחב חול, במידה והוא חולה, זהו סימן לאזהרה בנוגע למצבו הפיזי. אש מסמלת בעיות בקהילה, במדינה או בחייו האישיים של החולם. אם ביתו של החולם עולה באש, סביר להניח שצפוי לו ויכוח.


צמחים

גם לצמחים ישנה חשיבות רבה ומרכזית בעת פירוש חלומות לפי הקבלה. עצים מסמלים את עוצמתו של האדם. במידה והם נעקרו מהשורש או נפלו, האדם החולם מקבל למעשה אות אזהרה מפני קונפליקט או בעיה. חיטה ושעורה מסמלות דברים חיוביים כמו שלווה ותיקון טעויות. פרחים מסמלים כי לאדם החולם מצפה תקופה מרגשת ומלאה בסיפוק עצמי. גפן בחלום מסמלת הצלחה גדולה. מי שרואה בחלומו הדס, סביר להניח יקבל ירושה.