Press "Enter" to skip to content

חשוב לפנות אל עורך דין תאונות

נפגעי תאונת עבודה עשויים להיות זכאים לזכויות ממקורות שונים, כמו למשל – ביטוח לאומי, תביעת נזיקין כנגד המזיק, תגמולי ביטוח וכיוצא בזה, רצוי שילווה אתכם בתהליך עורך דין תאונות עבודה. מומלץ לפנות אל עורך דיןתאונות עבודה לצורך מימוש זכויות הנפגע באופן המקסימלי.
למידע נוסף על עורך דין תאונות לחץ כאן.

לנפגע בתאונות עבודה זכויות בביטוח לאומי, ולשם כך יש לפנות למחלקת נפגעי עבודה בביטוח לאומי. במסגרת זאת יתכן והנפגע יהיה זכאי לקבל דמי פגיעה בגין אותם ימים אשר בהם נעדר מעבודתו עקב הפגיעה בעבודה. בנוסף, בהתאם לאחוזי הנכות שייקבעו לו על ידי הוועדה הרפואית יתכן ויהיה זכאי הנפגע לקבלת מענק חד פעמי או לחילופין לקצבה חודשית. כמו כן, נפגע עבודה זכאי לזכויות נוספות, כגון: שיקום, כיסוי הוצאות רפואיות בגין הפגיעה וכדומה. לנפגע בתאונת עבודה אף עשויה לעמוד עילת תביעה נזיקית וזאת באותם מקרים שתאונת העבודה אירעה עקב רשלנות או מחדל של צד ג' כלשהו. כך למשל מוגשות תביעות נזיקין רבות בגין תאונות עבודה כנגד מעבידים, קבלנים, בעלי מקרקעין  וכל גורם אשר אחראי לנזקי הנפגע בשל רשלנותו באמצעות עורך דין תאונות עבודה.

הצעדים אשר עליכם לנקוט במידה ונפגעתם בתאונת עבודה –

תאונת עבודה אף עשויה להקנות זכויות מכוח פוליסת ביטוח וזאת במידה והנפגע היה מבוטח בפוליסת ביטוח מתאימה כגון: אובדן כושר עבודה, נכות תאונתית וכדומה.

* מומלץ לדווח על תאונת העבודה בהזדמנות הראשונה למעביד ו / או למנהל העבודה.

* מומלץ לפנות אל עורך דין תאונות בתחום הנזיקין בעל ניסיון ספציפי בייצוג נפגעים בתביעות בגין תאונות עבודה, ביטוח לאומי וביטוח. לעניין זה מוצע לפנות, בהקדם האפשרי, לקבלת ייעוץ הולם באופן אשר יוכל למקסם את זכויות הנפגע ולמנוע טעויות אפשריות שלא בטוח שאפשר יהיה לתקנן בשלבים מאוחרים יותר.